Index

Schoolgids St. Jozefschool

Hoofdstuk 2 Waar staat de school voor?

2.1 Missie/visie

Op de St. Jozefschool zijn ontwikkeling en welzijn onze uitgangspunten. Het is onze uitdaging om – in de samenwerking binnen de dynamische kind-ouder-school driehoek – een optimale ontwikkeling te behalen. Daarbij worden leerlingen op verschillende niveaus begeleid en leren zij kritisch denken en samenwerken. Wij stimuleren leerlingen in hun talenten, zorgen ervoor dat zij met plezier naar school komen en bieden hen een veilige leeromgeving. Zij durven fouten te maken en leren omgaan met tegenslag en succes. Hierdoor zijn onze leerlingen zelfstandig en zelfredzaam. Onze missie wordt geconcretiseerd in vier belangrijke waarden die onze visie vormen. Deze waarden zijn Verbinding, Respect, Verantwoordelijkheid en Inspiratie.

Verbinding

De St. Jozefschool is een verbindende schakel in de gemeenschap. Wij werken nauw samen met ouders, leerlingen en de omgeving. School en ouders zijn partners in de opvoeding en ontwikkeling van de leerling. Als de relaties binnen de driehoek onderling in evenwicht zijn, heeft een leerling optimale groeimogelijkheden. Wij leren onze leerlingen samenwerken, relaties aangaan, elkaar steunen en initiatiefrijk te zijn binnen een kindvriendelijke, veilige leeromgeving.

Respect

Wij hechten waarde aan ons dorpse karakter en onze rustige, gezellige sfeer. Leerlingen op de St. Jozefschool voelen zich veilig, prettig en uitgedaagd. Wij gaan respectvol en beleefd met elkaar om en hebben aandacht voor de ander.

Verantwoordelijkheid

Samen zijn wij de St. Jozefschool. Wij leren leerlingen omgaan met verantwoordelijkheden op school-, groeps- en individueel niveau. Wij helpen hen eigenaarschap te nemen voor hun eigen welzijn en ontwikkeling. Leerkrachten en ouders zijn ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid betrokken bij de begeleiding van de leerling met optimale groei op eigen niveau als doel. Wij leren onze leerlingen keuzes maken en kritisch denken. Wij geven hen de ruimte om de grenzen van hun eigen kunnen te ontdekken. Ook laten we ze deze grenzen verleggen door te presteren, fouten te (durven) maken en daarvan te leren.

Inspiratie

Leerlingen krijgen ruimte om te bewegen, ontspannen, ontdekken en hun eigen interesses maximaal te ontplooien met oog op de toekomst. Wij bieden een breed aanbod; een gevarieerde manier van werken (zowel digitaal als analoog), talentontwikkeling en projecten met zaakvakken en techniek. Alle partners binnen de dynamische driehoek willen elkaar inspireren en elkaars talenten benutten. De houding die daarvoor nodig is, is openstaan voor leren, op welk moment en met wie dan ook.

2.2 Identiteit

De St. Jozefschool is één van de scholen van WSKO waarbij uitgegaan wordt van het katholieke geloof. Onder de overkoepelende kernwaarden vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang bereiden de scholen binnen de stichting de leerlingen voor op de huidige samenleving, waarin begrippen als respect, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid centraal staan. Ook willen zij vanuit de katholieke inspiratie de leerlingen opvoeden in de richting van een samenleving zoals die zou moeten zijn. De term Vrede op aarde is voor de scholen onder WSKO, en dus ook de St. Jozefschool, een duidelijke leidraad. WSKO hanteert in dit kader de zgn. zeven gouden regels:

 • we bidden regelmatig met de kinderen
 • we lezen regelmatig verhalen voor uit de bijbel
 • we geven les aan de hand van een catechetische methode
 • we vieren katholieke feesten zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
 • we werken mee op verzoek van de parochie aan de voorbereiding van de eerste communie en het vormsel
 • we gebruiken een protocol bij ziekte en overlijden
 • we stimuleren/zorgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

De identiteit vanuit katholiek perspectief

De St. Jozefschool staat open voor elk kind, ongeacht zijn culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Uitgangspunt voor ons onderwijs zijn de christelijke normen en waarden. Deze normen en waarden willen we de kinderen aanreiken om houvast te bieden in het dagelijks leven. We stellen ons ten doel dat onze leerlingen zich deze normen en waarden eigen maken en hiernaar gaan leven. Het team van de St. Jozefschool probeert een stimulerend en motiverend voorbeeld te zijn in het naleven van deze normen en waarden. Met het hanteren van deze normen en waarden ontstaat een goed pedagogisch klimaat, zodat de leerlingen goed in hun vel zitten. Een optimaal pedagogisch klimaat zorgt voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling, een absolute voorwaarde voor een goede ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Identiteit en goed burgerschap

In de catecheselessen, maar ook in de andere vakken, zoals de zaakvakken, komen burgerschaphema’s aan de orde. De christelijke normen en waarden in relatie tot mens en maatschappij komen in de catecheseprojecten expliciet aan bod. Thema’s als mensenrechten, vrede en veiligheid, emancipatie, duurzaamheid, respect, discriminatie, burgerzin, burgerrechten en -plichten komen zowel aan bod in de methodes van de zaakvakken als in de wekelijkse uitzendingen van het TV-.weekjournaal, in de dagelijkse afleveringen van Het Jeugdjournaal en in de methode van begrijpend lezen Nieuwsbegrip.

2.3 De identiteit in de dagelijkse praktijk

Op de St. Jozefschool is de katholieke identiteit dagelijks zichtbaar:

Uiterlijke herkenbaarheid

 • de naam Sint Jozefschool
 • kruisbeelden en beelden
 • Kerst- en Paasprojecten
 • activiteiten in de goede week
 • vieren en rouwen
 • vastenproject (geïnitieerd vanuit het bisdom)

Catechese

We gebruiken de methode Trefwoord waar het hele jaar rond diverse thema’s de revue passeren:

 • goed en kwaad / pesten / waarden en normen / maatschappij
 • echt geluk/ geboorte (Kerst) / verjaardag / successen van de school
 • lijden / ziekte / dood (Pasen) / met verlies omgaan / verdriet
 • wezen van de mens / jij en ik / het gezin, familie / vriendschap
 • maatschappij / natuur / de omgeving / milieu / communicatie
 • het geloof / steun / troost / hoop

Samenwerking Parochie / School

 • de school werkt mee aan diverse vieringen van de Jacobusparochie
 • er is een contactpersoon aangesteld die de banden met de parochie onderhoudt
 • eens in de maand is er een kindervertelviering voor de jonge kinderen
 • alle groepen bezoeken in hun schoolloopbaan de parochiekerk

Kerstviering op school

Elk jaar wordt het Kerstfeest gevierd op school, waarbij aandacht wordt besteed aan het kerstverhaal. Soms is dat een kerstdiner, soms een activiteit waarbij leerlingen en ouders een rondgang maken door het dorp en waarbij het kerstverhaal een grote rol speelt.

Pasen voor alle groepen

De verhalen van de Goede Week komen in alle groepen, vertaald naar hun eigen niveau, aan de orde.

Eerste Communie

(Een deel van) de leerlingen uit groep 4 doet mee met de voorbereiding van hun eerste communie, die begeleid wordt door medewerkers van de parochie en ouders. Deelname is geheel vrijblijvend.

Vormsel

(Een deel van) de leerlingen uit groep 8 doet mee aan de voorbereiding van het Vormsel, die wordt begeleid door medewerkers van de parochie en ouders. Ook hier is deelname geheel vrijblijvend.

Diverse (school)televisie programma’s

Programma’s als Het Jeugdjournaal, Nieuwsbegrip, diverse kleuterprogramma’s en films vertellen de leerlingen verhalen die passen in het onderwijsaanbod van onze katholieke school. Het uitdragen van de kernwaarden en de identiteit van de school gebeurt in de eerste plaats door het goede voorbeeld van de leerkrachten, de sfeer op school, de verhouding tussen de teamleden onderling en de relatie van de school met de leerlingen, de ouders en de parochie.

2.4 De parochie

De Heilige Jacobus Parochie verzorgt de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. De school verleent medewerking o.a. door het ter beschikking stellen van ruimte e.d., maar ook door bijdragen aan de gezinsmis. Er is regelmatig overleg tussen de school en de parochie.

“Wij stimuleren leerlingen in hun talenten en bieden hen een veilige leeromgeving”