Index

Schoolgids St. Jozefschool

Hoofdstuk 3 De organisatie van ons onderwijs

Schooltijden
maandag08.30 - 12.0013.00 - 15.00
dinsdag08.30 - 12.0013.00 - 15.00
woensdag08.30 - 12.00
donderdag08.30 - 12.0013.00 - 15.00
vrijdag gr 3 t/m 808.30 - 12.0013.00 - 15.00
vrijdag gr 1-208.30 - 12.00middag vrij

3.1 Leren Zichtbaar Maken

In het schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met een ontdekkingstocht naar hoe wij het onderwijs willen inrichten voor onze kinderen. Op de eerste studiedag zijn wij gestart met de vraag: ‘Wat zijn onze uitgangspunten?’. Hieruit kwam naar voren:

 • We willen zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele aspect meenemen in onze onderwijsontwikkeling.
 • We willen klassikale instructies blijven geven met aandacht voor minimaal drie niveaus.
 • We willen leerlingen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces (eigenaarschap).
 • De ontwikkeling van de intrinsieke motivatie van leerlingen is belangrijk.
 • Onze rode draad in leren en ontwikkelen wordt zichtbaar van groep 1 t/m groep 8.
 • We willen als team graag ontwikkelen en daarbij constructief begeleid worden. 

Na een leerzame reis, waarbij wij verschillende onderwijsconcepten hebben bekeken en vergeleken, scholen hebben bezocht, veel theoretische kennis tot ons hebben genomen en veel dingen hebben uitgeprobeerd, zijn wij gekomen op het programma van Leren zichtbaar maken (LZM) van John Hattie. In dit programma ligt de focus op:

 • het leren van de leerling;
 • de impact van de docent op het leren;
 • manieren om deze impact te vergroten;
 • continue verbetering door het evalueren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling.

Wij hebben nu twee studiedagen gehad, waarin we zijn ondergedompeld in de theorie van LZM. In dit schooljaar (2022-2023) gaan wij een start maken aan het schrijven van persoonlijke plannen voor de leerkrachten op school, om ons verder te ontwikkelen in de richting van LZM.

3.2 Algemene informatie

Inloop

Elke dag gaan het hek en de deur om 8.20 uur en om 11.50 uur open. Dit betekent dat de deur en/of het hek 10 minuten voor aanvang van de les open gaat en dat de kinderen rustig naar binnen kunnen.
Op het schoolplein is geen pleinwacht meer aanwezig. Indien u iets wilt doorgeven, kunt u naar binnen lopen naar de betreffende groep van uw kind.

Kleuteringang

Bij de deur van gr. 1-2 staat een leerkracht. U kunt de leerkracht kort spreken als u iets wilt doorgeven.
De groepen 1-2 werken met inloopmomenten. Vijf keer per jaar kunt u zich via Parro inschrijven om kort mee te kijken in de groep.

Urenverantwoording leerlingen

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Zij krijgen in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ongeveer 3.750 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) ongeveer 3.850 uur. De uren die overblijven, kunnen we verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De urenverantwoording wordt jaarlijks besproken in de MR.

Vakantierooster, vrije dagen en activiteiten

Hier vindt u alle informatie betreffende vakanties en vrije dagen voor het huidige schooljaar.

Later in het jaar kunt u hier ook het vakantierooster voor het volgende schooljaar vinden.

Lokaalindeling

Zelfstandig werken vinden wij erg belangrijk. Dit houdt ook in dat leerlingen in elke ruimte op school alleen of in een klein groepje aan het werk kunnen. Voor elke groep is er op school een extra ruimte aanwezig met zelfstandige werkplekken voor de leerlingen. Dit kan een lokaal zijn of werkplekken op de gang. 

In het hoofdgebouw zitten de groepen 1-2 en de groepen 7 en 8.
De groepen 1-2 beschikken over drie lokalen en een speelzaal. Beide groepen hebben een eigen stamlokaal. Het derde lokaal is een thema-lokaal met extra hoeken aansluitend bij het thema. Dit lokaal wordt ook gebruikt om met de oudste kleuters en onze onderwijsassistent in kleinere groepen aan het werk te gaan.
De groepen 7 en 8 hebben ook beiden een eigen stamlokaal en daartussen een werklokaal. Hier kunnen kinderen zelfstandig of in kleine groepjes rustig werken. De leerkrachtondersteuner van groep 7 en 8 werkt hier ook met kleine groepjes leerlingen.

In de schoolwoningen zitten de groepen 3,4,5 en 6. Zij delen 5 lokalen en de zogenoemde ‘pizzapunt’. In de pizzapunt bevinden zich zes werkplekken en een bibliotheek.
Elke groep heeft zijn eigen lokaal. Groep 5 maakt op maandag, dinsdag en woensdag gebruik van twee lokalen om de groep te splitsen. Op donderdag en vrijdag wordt dit extra lokaal gedeeld met de groepen 3 en 4. De groepen 3 en 4 hebben de hele week de beschikking over de pizzapunt en werkplekken op de gang.

Gymrooster 3 t/m 8
GroepGymles dinsdagGymles donderdag
310.10 - 11.0013.00 - 14.00
409.20 - 10.1011.00 - 12.00
513.00 - 14.0010.10 - 11.00
611.00 - 12.0009.20 - 10.10
714.00 - 15.0014.00 - 15.00
808.30 - 09.2008.30 - 09.20

3.3 Toelatingsbeleid

Iedereen die interesse heeft in onze school kan bellen of mailen voor een rondleiding of een gesprek. U bent ook van harte welkom op onze jaarlijkse open dag in maart. Na een bezoek aan onze school kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit formulier zal aan u worden gegeven tijdens de rondleiding of open dag. Na de aanmelding zullen wij contact met u opnemen voor een wenmoment van uw kind. Als uw kind op de peuterschool of opvang zit, zullen wij u vragen of wij de gegevens van uw kind uit mogen wisselen. Dit doen wij om goed te kunnen voldoen aan de behoefte van uw kind.

Zij instroom

Mocht uw kind overstappen van een andere basisschool naar onze basisschool, dan volgen wij de volgende stappen:

 • Een gesprek en rondleiding door onze school.
 • Een gesprek met de huidige school van uw kind. Hierbij zullen wij ook vragen naar het dossier van uw kind.
 • Een onderzoek om te bepalen of wij de eventuele zorg die uw kind nodig heeft kunnen bieden op onze school.
 • Een observatie van uw kind op de huidige school (indien nodig). 

Welke ondersteuning wij precies op onze school kunnen bieden, kunt u vinden in ons schoolondersteuningsprofiel.

3.4 Peuterochtenden

Drie keer per jaar organiseren wij peuterochtenden. Tijdens deze ochtend kunnen ouders samen met hun peuter kennis komen maken met onze school en deelnemen aan de activiteiten van die ochtend.

3.5 Alles over groep 1-2

Instroom

Een paar weken voordat uw kind op school komt, krijgt u informatie over de eerste periode op school. U wordt ook gevraagd een vragenlijst in te vullen. In dit formulier wordt om informatie gevraagd over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Voordat uw kind vier jaar oud is, kan uw kind vijf ochtenden komen ‘wennen’. Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school komen. Als uw kind een paar weken op school zit, zal de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek om samen te bespreken hoe de eerste periode op school is geweest. Natuurlijk kunt u al eerder contact opnemen voor eventuele vragen.

Groepsindeling

Wij hebben twee kleutergroepen die heterogeen zijn ingedeeld. Dit houdt in dat de kleuters uit groep 1 en 2 samen in één klas zitten en er gedurende het schooljaar nieuwe jongste kleuters instromen.

Ons onderwijs vindt plaats in drie lokalen. De lokalen van de groepen 1-2a en 1-2b hebben in het midden het themalokaal. Hier worden de kleuters uitgedaagd tot spelen in hoeken, meestal passend bij het thema waar in de groepen aan gewerkt wordt. Ook werken de oudste kleuters ’s ochtends samen met de onderwijsassistent in dit lokaal. Dit geeft de mogelijkheid om elke leerlingen meer individuele aandacht te geven.
Verjaardagen en andere feestjes worden altijd samen in de groep gevierd. 

Activiteiten bij de kleuters

In de kleutergroepen komen alle vak- en vormingsgebieden aan bod. Ter ondersteuning gebruiken wij hiervoor de methode Kleuterplein. Kleuterplein is een complete kleutermethode voor groep 1 en groep 2. Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij: van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek. Wij werken thematisch. Deze thema’s sluiten aan op de belevingswereld van de leerlingen. De doelen waaraan wij per thema werken worden bijgehouden in groepsplannen. Onze activiteiten zijn veelal gericht op:

 • taal- en denkontwikkeling van de leerlingen,
 • het stimuleren van de ontluikende geletterdheid,
 • het bevorderen van het ruimtelijk inzicht,
 • het ontwikkelen van getalbegrip,
 • het zien van overeenkomsten en verschillen,
 • het zicht krijgen op oorzaak en gevolg,
 • het bevorderen van zelfredzaamheid,
 • het bevorderen van de motoriek.

Dagelijks ontwikkelen de leerlingen zich in een veilige, vertrouwde, gestructureerde omgeving waarbij naast taal- en rekenactiviteiten, veel ruimte is voor gezamenlijke spel-, zang-, expressie en bewegingsactiviteiten. Voor de ontwikkeling van de motoriek en om een start te maken aan het schrijfonderwijs gebruiken wij Schrijfdans. Deze methode laat de kinderen door middel van muziek en grote bewegingen wennen aan de vorm van de schrijfletters.

Bewegen met kleuters

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen dagelijks veel ruimte krijgen voor beweging. Dit doen wij zowel in het speellokaal als buiten. De kleuters gymmen in het speellokaal, waar gebruik gemaakt wordt van een lesmethode. Eens per week krijgen de leerlingen les van de vakleerkracht lichamelijke opvoeding, de andere keren van de juf zelf. Hier maken zij voor het eerst kennis met de grondvormen van bewegen. Dit zijn klimmen, rollen, duikelen, zwaaien, schommelen, gooien, vangen, springen, rennen en balanceren. Deze vormen van bewegen worden spelenderwijs aangeboden, waarbij er ingespeeld wordt op de belevings-/ en fantasiewereld van de leerlingen.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Wij hebben dagelijks aandacht voor sociaal- emotionele ontwikkeling. Ter ondersteuning gebruiken wij hiervoor een leergang ‘doos met gevoelens, prentenboeken, poppen, liedjes en enkele speelmiddelen.

Engels

Wij starten vanaf de kleutergroepen met Engels. De onderwerpen die aan bod komen sluiten aan bij de thema’s waar wij mee werken, zoals de seizoenen, familie en school. Wij gebruiken o.a. de digitale methode Take it easy. De les begint altijd met hetzelfde liedje. Daarna komt er een lesje/verhaaltje met daarin de woorden die passen bij het thema. Deze thema’s zijn hetzelfde als in groep 3 en 4. De volgorde van de thema’s kunnen wij zelf bepalen. Het eerste thema is vooral gericht op het leren van basiswoorden die in de andere thema’s nodig zijn om de lessen te kunnen te doen. De rest van het jaar wordt de Engelse woordenschat uitgebreid en een begin gemaakt aan eenvoudige Engelse zinnen.

Ontwikkelvolgsysteem

Voor kleuters wordt twee keer per jaar het observatiemodel Kijk ingevuld. Dit is een digitaal instrument waarbij door middel van observeren, registreren en stimuleren de ontwikkeling van een kind wordt bijgehouden. Kleuters krijgen geen rapport, maar wel een plakboek met gemaakte werkjes mee naar huis. De ouders krijgen via een persoonlijk gesprek een indruk van de ontwikkeling van hun kind. Dit gesprek kan plaatsvinden tijdens de ouderavonden of na schooltijd. Twee keer per jaar worden er oudergesprekken gehouden. Indien nodig kunnen, volgens afspraak, meer persoonlijke gesprekken plaatsvinden. Op de ouder-informatieavond krijgen ouders informatie over het materiaal, de werkwijze van de onderbouw en hoe de leerlingen spelend en ontdekkend leren.

Oudste kleuters en kanskleuters

Met ouders van de oudste kleuters wordt aan het begin van het schooljaar een startgesprek gehouden. Hierin is er plaats voor wederzijdse informatie en verwachtingen. Een kind dat in oktober t/m december in groep 1 start, gaat aan het eind van het schooljaar naar groep 2. Deze groep leerlingen noemen wij kanskleuters. In groep 1 en 2 worden deze leerlingen gevolgd om te kijken of ze na een korte kleuterperiode naar groep 3 kunnen.

Kleuterverlenging of naar groep 3

Aan het eind van groep 2 gaat een kind in principe door naar groep 3. Maar het komt voor dat er twijfel is over de rijpheid van een kind om de stap naar groep 3 te maken. De leerkracht en de ouders hebben regelmatig overleg over de ontwikkeling van het individuele kind. In januari hebben de intern begeleider van de school en groepsleerkrachten een gesprek over leerlingen die eventueel extra zorg nodig hebben. Dit geldt voor zowel kleuters die gebaat zijn bij een extra kleuterjaar, als de kanskleuters die eraan toe zijn om vroegtijdig naar groep 3 te gaan. In het gesprek wordt de cognitieve ontwikkeling (beheersing van de leerstof) en de sociale- en emotionele ontwikkeling (rijpheid om naar groep 3 te gaan) meegenomen. Belangrijk zijn ook de werkhouding en de spelontwikkeling (sociaal-emotioneel). Er worden specifieke afspraken gemaakt waarin gekeken wordt naar extra onderzoek, extra oefening etc. Medio maart wordt de voortgang van de ontwikkeling besproken door de intern begeleider en de leerkrachten. Het spreekt voor zich dat de ouders bij het hele proces betrokken worden, door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan.

Zandbak

De meeste kleuters spelen graag in het zand. In de klas is er een zand/watertafel en buiten de grote zandbak. De zandbak wordt afgedekt met een groot net. De leerkracht(en) bepaalt wanneer de leerlingen in de zandbak mogen. Er wordt op de hygiëne gelet door de leerlingen te leren de handen te wassen. Het spelen met zand is goed voor de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek. Het is verstandig om uw kind kleding aan te geven die tegen een stootje kunnen.

3.6 Methodes per vak groep 1 en 2

VakMethode
EngelsTake it easy
Rekenen/ Taal Kleuterplein, Wereld in getallen 5
SchrijvenSchrijfdans, Pennenstreken
Sociaal emotionele ontwikkelingKwink, Kijk, Doos met gevoelens, Kriebels in je buik

3.7 Alles over groep 3 t/m 8

Taalontwikkeling en schrijven

Voor taalontwikkeling maken wij gebruik van de methode ‘Taal Actief’. Hierbij is er aandacht voor mondeling en schriftelijk taalgebruik, de spelling en de grammatica. Tijdens de lessen werken de leerlingen op niveau, weten zij door middel van instapkaarten aan welke doelen er gewerkt wordt en is er veel aandacht voor woordenschat. Vanaf groep 6 wordt er ook aandacht besteed aan werkwoordspelling. Wij hebben een bewuste keuze gemaakt om de vakken taal en spelling ‘op papier’ aan te bieden ter bevordering van de motoriek, het samenwerken en het makkelijker aanpassen van de lessen aan het lesdoel en de behoefte van de individuele leerlingen en de groep.

Voor het schrijfonderwijs maken wij gebruik van de methode ‘Pennenstreken’. Tijdens de lessen leren de kinderen op een vlotte en leesbare manier schrijven en ontwikkelen ze hun eigen handschrift. In de groepen 3 en 4 worden de letters en hun verbindingen aangeleerd. In de groepen 5 en 6 besteden we aandacht aan het temposchrijven en de verdere ontwikkeling van het eigen handschrift. Daarnaast leren we in groep 6 het blokschrift aan. Aan het einde van groep 6 maken de kinderen een keuze voor het blokschrift of het schoolschrift. Vanaf dat moment schrijven de kinderen op school in dit handschrift.

Technisch en begrijpend lezen

In groep 3 besteden wij dagelijks veel aandacht aan lezen. Dit doen wij door gebruik te maken van de methode ‘Veilig leren lezen’. In deze methode vormen de klanken en letters het uitgangspunt. Leerlingen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door deze aanpak komen de leerlingen sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten. Vanaf groep 4 maken wij gebruik van de methode ‘Estafette’ voor het voortgezet technisch lezen. Tijdens deze lessen is er veel aandacht voor het vloeiend lezen, leesbegrip en leesbevordering. Deze methode sluit nauw aan bij ‘Veilig leren lezen’. Voor de lessen begrijpend lezen wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Nieuwsbegrip’. Wekelijks verschijnt er een les die aansluit bij de actualiteit. Dit zijn interactieve leeslessen op verschillende niveaus. Deze worden op papier aangeboden. Daarna volgt er een extra digitale verwerking met als doel vergroting van de woordenschat.

Rekenen

Vanaf groep 3 werken de leerlingen met WIG 5. Dit is een methode waarbij de les door de leerkracht wordt gegeven, maar waar de les digitaal wordt verwerkt. Het is een adaptieve methode. Dit houdt in dat de methode bijhoudt wat het niveau van de leerling is en hier het aanbod op aanpast. Zo kan het zijn dat de leerlingen werken aan hetzelfde doel, maar op een ander niveau. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen om zo optimaal mogelijk les te kunnen geven. WIG 5 werkt volgens het hoofd fasenmodel. De fases zijn: begripsvorming, ontwikkelen van oplossingsprocedures, vlot leren rekenen en flexibel toepassen van kennis en vaardigheden. Voor een stevige rekenbasis moet een leerling niet alleen de juiste antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. Dit kan als de twee eerste fases zijn doorlopen. Er wordt in elke groep minimaal vijf uur per week gewerkt aan rekenen.

Studievaardigheden

Omdat wij het in deze moderne tijd belangrijk vinden om kinderen te leren om informatie uit verschillende bronnen te kunnen selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen, besteden wij aandacht aan studievaardigheden. Dit helpt de kinderen in het leren en ontwikkelen tijdens hun schoolcarrière en in het dagelijkse leven.

Voor de groepen 5 t/m 8 maken wij gebruik van de methode Blits 2. Hierin komen onder andere internetvaardigheden, mediawijsheid en leren studeren in voor.

Engels

Bij de kleuters wordt er een start gemaakt met Engels. De thema’s die hier aan bod zijn gekomen zijn dezelfde thema’s waarmee wordt gestart in groep 3 en 4. De nadruk ligt hier op de woordenschat. In groep 5 en 6 komen weer dezelfde thema’s aan bod als in groep 7 en 8. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen woordjes en zinnen mee om thuis te leren. Hierover krijgen zij dan een toets. Het doel is een goede basis te leggen voor de lessen op het voortgezet onderwijs. We doen dit door communicatieve vaardigheden aan te leren en in te oefenen. Dat wil zeggen dat leerlingen een eenvoudig gesprek in het Engels kunnen voeren. Daarnaast leggen we de basis voor enig grammaticaal inzicht en voor voldoende woordenschat.

Levensbeschouwing en burgerschap

Uitgangspunt voor ons onderwijs zijn de katholieke normen en waarden. Het is ons streven een stimulerend en motiverend voorbeeld te zijn in het naleven van deze normen en waarden. Met het hanteren van deze normen en waarden ontstaat een goed pedagogisch klimaat, zodat de leerlingen goed in hun vel zitten. In de catecheselessen, maar ook in de andere vakken, zoals de zaakvakken, komen burgerschap thema’s aan de orde. De katholieke normen en waarden in relatie tot mens en maatschappij komen in de catecheseprojecten van onze methode Trefwoord expliciet aan bod. Thema’s als mensenrechten, vrede en veiligheid, emancipatie, duurzaamheid, respect, discriminatie,burgerzin, burgerrechten en -plichten komen zowel aan bod in de methodes van de zaakvakken, als in de uitzendingen van het Jeugdjournaal en in de methode van begrijpend lezen.

Wereldoriëntatie, wetenschap en technologie

Onder wereldoriëntatie verstaan we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis. De groepen 3,4,5 en 6 werken met Blink geïntegreerd. Dit houdt in dat de groepen thematisch werken aan de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.  De groepen 7 en 8 werken met deze drie vakgebieden apart.

Talentontwikkeling

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en praktische vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. We laten leerlingen zelf meedenken over hoe ze deze talenten kunnen benutten. Daarnaast hebben wij twee keer in het jaar projectweken.Tijdens deze weken staat in de gehele school één thema centraal. In deze weken hebben wij op school ‘Uitblinklessen’. In deze lessen staan creatieve talenten centraal. De projectweken worden afgesloten met een tentoonstelling waarin kinderen hun eindproduct presenteren die zij in de Uitblinklessen gemaakt hebben. We laten leerlingen zelf bepalen hoe zij dit willen doen. Dit mag een digitaal product zijn, maar ook een bijvoorbeeld een muurkrant of bouwwerk.

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten van wereldoriëntatie, wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Als onderdeel van ons techniekonderwijs bezoeken alle groepen eenmaal per jaar het Science Centre in Delft.

Digitale vaardigheden

Op onze school vinden wij het belangrijk dat de leerlingen behalve reken- en taalvaardigheden, ook digitale vaardigheden leren. De digitale vaardigheden hebben we uitgesplitst in 4 onderdelen: basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Dit met het oog op voorbereiding van hun toekomst. De leerlingen hebben op school een eigen Google-account waarmee zij in kunnen loggen op onze devices.

Vanaf de kleuters werken de leerlingen op Chrome-tablets. Zij oefenen met lezen, spelling en taal door middel van verschillende apps op de tablets. Vanaf groep 3 werken de leerlingen met Chromebooks. In alle groepen vanaf groep 3 gebruiken wij een digitale methode voor rekenen, maken wij gebruik van oefensoftware voor verschillende vakken en zetten wij werk klaar in Google Classroom zoals de weektaak. Vanaf groep 5 leren de leerlingen werken in de cloud. Via het programma ‘Digital Skills for Kids’ leren de leerlingen gebruik maken van hun eigen drive, documenten en presentaties maken en deze ook met elkaar te delen en te bewerken. In groep 6 krijgen de leerlingen een online typecursus. In dit jaar leren de leerlingen typen met 10 vingers. Voor zowel Digital Skills for Kids en Typetuin krijgen de leerlingen een certificaat bij afronding. De leerlingen van groep 7 en 8 nemen ieder jaar deel aan het project MediaMasters in de week van de Mediawijsheid. Doel is om leerlingen, ouders en leerkrachten te laten ervaren wat de kansen en gevaren zijn van alle media die tegenwoordig beschikbaar zijn.

Kunst en cultuur

Wij willen de leerlingen de ruimte bieden om op meerdere manieren te leren en vaardigheden eigen te maken. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Wij willen de leerlingen stimuleren de aanwezige creativiteit uit te breiden en toe passen op verschillende vakgebieden.
 • Wij willen de leerlingen de mogelijkheid geven zichzelf te uiten op de manier die bij het kind past.
 • Wij willen de leerlingen opleiden tot verantwoordelijke burgers die kritisch kunnen kijken naar het eigen handelen.
 • Wij willen de leerlingen een breed aanbod en ervaring meegeven op het gebied van muzikale vorming en kennis over de verscheidenheid aan muziek.
 • Wij willen de leerlingen 21-eeuwse vaardigheden meegeven.
 • Wij bieden leerlingen keuzemogelijkheden binnen talentontwikkeling.

Wij nemen deel aan Cultuurmenu Midden-Delfland. Dit cultuurprogramma is een samenhangend activiteitenprogramma voor scholen in Midden-Delfland. Leerlingen komen hiermee in aanraking met organisaties uit de eigen leefomgeving en maken op deze manier kennis met alle disciplines op het gebied van kunst en cultuur. Dans, erfgoed, literatuur, muziek, drama en beeldende kunst

Ieder jaar maken de groepen een aantal excursies. Vaak houden die excursies verband met onderwerpen binnen de wereldverkenning (bezoek aan bakkerij, postkantoor, brandweer, kinderboerderij, eendenkooi, kaasboerderij, visserijmuseum, legermuseum, kas in de klas, bloemenveiling, Archeon, Historyland enz.). Voor de ouders zijn hieraan geen kosten verbonden; wel wordt hulp van ouders zeer op prijs gesteld. Om het schooljaar is er een schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. Het andere jaar sluiten wij af met een eindfeest voor de gehele school.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 werken wij samen met Musical Express. Dit is een musicalschool uit het Westland dat samen met de kinderen in een aantal lessen toewerkt naar een echte theatervoorstelling. Iedere groep krijgt minimaal 6 lessen van een uur waarin acteren, dans en zang centraal staan. Wij vinden dit belangrijk omdat het de kinderen zelfvertrouwen geeft, creativiteit bevordert en de samenwerking in de groep vergroot. Zo draagt het ook bij aan de emotionele ontwikkeling van het kind.

Presenteren

Op de St. Jozefschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren presenteren. Dit is een vaardigheid die zij in de toekomst steeds vaker nodig zullen hebben. Omdat wij de leerlingen vertrouwd willen maken met het spreken voor een groep, starten wij hier al mee bij de kleuters. Daarna zullen de leerlingen tot en met groep 8, elk jaar een of twee presentaties houden.

Onder presenteren verstaan wij:

 • Een vertelbeurt/boekbespreking voor de klas.
 • De leerling leert in het openbaar voor een groep te spreken over een bepaald onderwerp of boek. Dit onderwerp of boek is op het niveau van de groep.

Verkeersopvoeding en verkeersonderwijs

Dit vak is een onderdeel van wat de sociale redzaamheid wordt genoemd. We willen de leerlingen leren om bewuste en verantwoordelijke verkeersdeelnemers te worden. Het kennen van verkeerstekens en de regels leren herkennen en toepassen, draagt bij aan hun eigen veiligheid en die van hun medeweggebruikers. In elk leerjaar zijn een aantal praktijklessen geprogrammeerd. De leerlingen van groep 7 nemen jaarlijks deel aan het verkeersexamen.

Wij gebruiken voor de theorie in de klas de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Voor de praktijklessen hebben wij 3x per jaar een School op SEEF week. De kinderen oefenen in deze lessen het hanteren van de fiets door verschillende ‘verkeerskunsten’.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Op de St. Jozefschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Wanneer leerlingen zich veilig voelen, dan komt dat hun ontwikkeling ten goede. Van groep 1 t/m 8 wordt ook gewerkt met een startprogramma ‘Grip op de groep’ en ‘Kwink’. Dit is een leergang waarin sociaal-emotionele vorming centraal staat. Bij de start van het schooljaar maken we gebruik van ‘Grip op de groep’ voor het vormen van een positieve groep. De leerkracht organiseert verschillende oefeningen met de groep die hieraan bijdragen. Ook maakt iedere leerkracht bij de start van het jaar klasafspraken met de groep. De regels die in de hele school gelden worden zo jaarlijks onder de aandacht gebracht. De rest van het schooljaar maken we gebruik van de methode Kwink. Tijdens deze lessen wordt onder andere aandacht besteedt aan: Hoe communiceer je met elkaar?, hoe ga je om met conflicten?, opkomen voor een ander etc. De lessen zijn volledig digitaal en worden ondersteund met animatiefilmpjes.

Om de sociale- en emotionele ontwikkeling goed te kunnen evalueren, gebruiken wij in de groepen 3 tm 8 de methode ‘Kindbegrip’, voorheen ‘Zien’. Deze methode is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem en brengt de sociaal- emotionele ontwikkeling in kaart. Samen met de gedragsspecialist worden de uitslagen van de leerlingen en leerkrachten naast elkaar bekeken en besproken. De gedragsspecialist maakt ook schoolbreed een analyse en zet zonodig actiepunten uit voor verbeteringen.

Bewegingsonderwijs

Vanaf groep 3 hebben de leerlingen twee lesuren in de week bewegingsonderwijs. Dit gebeurt onder leiding van de vakleerkracht in de sporthal de Dorpshoeve. Vanaf groep 5 mogen de leerlingen aan het einde van de ochtend en middag vanaf de Dorpshoeve naar huis. De gymleerkracht gaat naar school terug met de leerlingen die overblijven.

 • Leerlingen leren binnen hun eigen mogelijkheden beter deelnemen aan veel nieuwe én bekende activiteiten rond beweeguitdagingen die afgeleid zijn van de actuele beweegcultuur.
 • Leerlingen leren een positieve attitude t.a.v. gezond en veilig bewegen. Ze ervaren beweegactiviteiten met verschillende inspanningsniveaus en betrekken dat op zichzelf.
 • Leerlingen ontwikkelen hun beweegidentiteit eerst vooral onbewust door te doen. Later wordt dat bewuster en neemt de invloed van anderen en van bewegen in verschillende contexten toe.
 • Leerlingen leren de aangeboden beweegactiviteiten met aangereikte regels en afspraken zelfstandig op gang brengen, houden en afronden. Zij verkennen daarbij het functioneren in meerdere rollen.
 • Leerlingen worden zich bewust van hun eigen rol en gedrag en dat van anderen in beweegsituaties. Zij leren hun eigen (on)mogelijkheden en die van anderen accepteren en daarmee om te gaan.
 • Leerlingen leren over activiteiten die op straat, pleinen en speelveldjes worden gedaan of van sport zijn afgeleid. De beweegactiviteiten in deze contexten kennen hun eigen doel en regels.

We verwachten dat de leerlingen een gympakje of sportbroekje met T-shirt dragen. Ook gymschoenen worden aangeraden, echter niet dezelfde als die waarmee ook op straat wordt gelopen. Ziet u er op toe dat de gymkleding ook eens mee naar huis wordt genomen om een wasbeurt te ondergaan? Het meenemen van sieraden, horloges en dergelijke naar de gymzaal wordt afgeraden vanwege de grote kans op zoekraken!

EHBO

De leerlingen van groep 8 krijgen EHBO-lessen in een deel van het schooljaar. De lessen bestaan uit zowel theorie als praktijk en de praktijk wordt beoefend met behulp van een vrijwilliger van de EHBO-vereniging. Aan het einde van de leerperiode wordt er een officieel examen afgenomen door een vertegenwoordiger van het Oranje Kruis. De leerlingen kunnen dan ‘Diploma Jeugd Eerste Hulp’ behalen. De EHBO-lessen vallen onder het vakgebied van de gezondheidseducatie.

Schoolwerkweek

Voor de leerlingen van groep 8 wordt er een werk’week’ georganiseerd. We gaan 3 dagen met de hele groep naar Vierhouten, nabij Nunspeet. Behalve dat we daarbij aandacht hebben voor de saamhorigheid tijdens groepsactiviteiten, ligt het accent ook op het educatieve aspect. Het programma is nadrukkelijk op deze beide invalshoeken afgestemd. Bij terugkeer op school wordt er door de leerlingen een verslag gemaakt over de werkweek met daarin van alles wat de leerlingen hebben beleefd, gezien en geleerd.

Huiswerk

De leerlingen krijgen vanaf groep 4/5 huiswerk mee naar huis. Dit wordt naarmate de leerlingen ouder worden en naar een hogere klas gaan steeds wat meer. Dit doen wij om leerlingen vertrouwd te maken met verantwoordelijkheid, te leren plannen en om de leerlingen zelfstandiger te maken. Specifieke informatie per leerjaar kunt u lezen in het informatiebulletin van elk leerjaar op de website.

Schoolpanel

Het schoolpanel bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en twee teamleden. Doel is om meningen te vormen, ideeën te bespreken en voorstellen te maken. Het schoolpanel kan experts uitnodigen om ideeën en voorstellen uit te werken. Voorbeelden van uitgevoerde ideeën vanuit het schoolpanel zijn: Een gesplitst speelkwartier, meer groen op het schoolplein en een voetbaltoernooi voor de bovenbouw. Het schoolpanel komt vijf keer per jaar onder schooltijd bij elkaar.

3.8 Methodes per vak groep 3 t/m 8

VakMethode
Begrijpend lezenNieuwsbegrip
Catechese Trefwoord
Digitale vaardighedenGoogle Skills for Kids
EngelsTake it easy
MediawijsheidMediamasters
Muziek123zing
RekenenDe Wereld in Getallen 5
SchrijvenPennenstreken
Sociaal- emotionele ontwikkelingKwink, Grip op de groep, Kindbegrip / Kijk, Kriebels in je buik
Taal / spellingTaal actief 4
TechniekBlink Wereld
Technisch lezenVeilig leren lezen (groep 3) / Estafette (groep 4 t/m 8)
TypediplomaTypetuin
VerkeerstheorieJeugdverkeerskrant
VerkeerspraktijkSchool op SEEF
WereldoriëntatieBlink Wereld
StudievaardighedenBlits 2

3.9 Schoolbieb/leesbevordering

In onze school hebben wij sinds dit jaar de Bibliotheek op school. In deze bibliotheek staan boeken voor leerlingen van de hele school. Alle leerlingen op school hebben een eigen code waarmee zij een boek kunnen lenen. De leerlingen lezen de boeken op school. Als de leerlingen een boekbespreking of spreekbeurt hebben kunnen zij de informatie ook uit de bibliotheek halen en mee naar huis nemen. We hebben veel aandacht voor leesbevordering. Vanuit de bibliotheek is er een leesconsulente bij ons op school die ons advies geeft, leesbevorderende activiteiten doet in de klassen en helpt om de boeken up to date te houden.

3.10 Praktische zaken

AVG

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Uiteraard zijn we hierop voorbereid en passen we de regels toe. Ouders van een nieuwe leerling krijgen via Parro de mogelijkheid waarop ze keuzes kunnen maken over publicatie van bijvoorbeeld foto’s. U kunt uw keuzes altijd herzien. Houdt u er bij het maken van uw keuze rekening mee, dat wij uw kinderen nooit individueel fotograferen en áls er een foto gemaakt wordt, hen zoveel mogelijk onherkenbaar in beeld brengen.

Fietsen

Er zijn fietsenstallingen aanwezig rondom de school. Dit betekent niet dat alle leerlingen op de fiets naar school kunnen komen (ruimtegebrek). Wanneer de fietsenstalling te vol is, kan dat leiden tot onnodige beschadigingen. Samen met de leerlingen zullen wij erop letten dat de fietsen netjes worden neergezet. Wij vragen de leerlingen alleen op de fiets te komen als lopend te ver is.

Groep 6, 7 en 8 parkeert de fiets buiten het schoolplein naast het ’t Notenschip. Groep 3,4 en 5 parkeert de fiets op het schoolplein.

Gevonden voorwerpen

Regelmatig blijven er allerlei (soms waardevolle) spullen liggen op school waarvan we niet weten wie de eigenaar is. Wilt u er op toezien dat uw kind zijn/haar eigendommen mee naar huis neemt? In de ingang bij de aula is een kast waarin gevonden voorwerpen vier weken worden bewaard. Regen-, gymkleding en laarzen van een naam voorzien helpt heel goed.

Hoofdluiscontrole

Op school wordt na elke vakantie op hoofdluis gecontroleerd. De controle is eenvoudiger als uw kind dan geen ingewikkelde vlechten e.d. draagt en geen gel in het haar heeft. Soms constateren ouders het zelf thuis en dan wordt het door ouders aan school gemeld. Als school het constateert, dan worden de ouders hiervan direct op de hoogte gesteld door de leerkracht en moet het kind worden opgehaald. Wij hebben een brief klaar liggen. De groep waarin hoofdluis is geconstateerd krijgt de brief per Parro. Mocht er in meer groepen hoofdluis voorkomen dan krijgen alle groepen een Parro. Bij de kleuters wordt voor minstens een week de poppenhoek gesloten en de kleding verwijderd. In alle groepen wordt het gehele jaar door gebruik gemaakt van luizenzakken. Ouders hoeven geen luizenzak aan te schaffen, de school heeft er voldoende in voorraad. Het afgelopen schooljaar is er nagenoeg geen hoofdluis geconstateerd. Mocht hoofdluis weer meer geconstateerd worden, dan zullen er passende maatregelen volgen. Vroegtijdig behandelen en regelmatig controleren betekent veel narigheid voorkomen! Regelmatig kammen is het meest doeltreffend!

Mobiele telefoons

Kinderen laten hun telefoon thuis. Zij hebben deze op school niet nodig. Ouders kunnen te allen tijde via het telefoonnummer van school hun kinderen bereiken in geval van nood.

Het kan zijn dat ouders en leerkrachten aparte afspraken maken over het meenemen van een mobiele telefoon. Bijvoorbeeld als een leerling ver van school woont en alleen moet fietsen. In dit geval gelden aparte regels. Deze staan in ons ‘beleid mobiele telefoons’.

School is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies of schade van mobiele telefoon of andere apparatuur.

Ontruiming en calamiteiten

Het ontruimingsplan van de St. Jozefschool is goedgekeurd door de brandweer van Schipluiden. Het ontruimingsplan zal twee keer per jaar worden geoefend en geëvalueerd met het hele team. Twee keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. De kinderen krijgen van te voren instructie.De school heeft gediplomeerde BHV’ers (bedrijfshulpverleners).

Rookverbod

Sinds 1 augustus geldt een rookverbod op schoolterreinen en moeten deze volledig rookvrij zijn. Vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden op het rookverbod. In dit informatieblad gaat de NVWA in op veelgestelde vragen over handhaving van het rookverbod.

Traktaties

Als u kind jarig is mag er natuurlijk getrakteerd worden. Onze voorkeur gaat uit naar verantwoord ‘snoep’. Snoep dat in de keel kan schieten zoals lollies, toverballen etc. mag niet getrakteerd worden. Kauwgom is niet toegestaan. Een eventuele traktatie aan een broer/zus mag alleen in het speelkwartier gegeven worden.

Woensdag fruitdag

Om ‘gezond gedrag’ te stimuleren wordt op woensdag fruit en of groente als pauzehapje gestimuleerd!

 

“Ouders krijgen via persoonlijke gesprekken een indruk van de ontwikkeling van hun kind”