Index

Schoolgids St. Jozefschool

Hoofdstuk 4 De ambities en ontwikkeling van ons onderwijs

4.1 Evaluatie ambities van het schooljaar 2020-2021

 • Dit schooljaar hebben wij ons georiënteerd op diverse onderwijsconcepten en onderwijsvormen. In het schooljaar 2021-2022 wordt er een definitieve keuze gemaakt voor ons nieuwe onderwijsconcept.
 • Het zorgbeleidsplan is geschreven. Hierdoor heeft de zorgstructuur op onze school weer een nieuw impuls gekregen. Daarnaast zijn wij actief bezig met het analyseren en interpreteren van resultaten, waardoor wij onze begeleiding nog passender kunnen maken voor de leerlingen.
 • We hebben een format opgesteld voor ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Voor de leerlingen die dit nodig hebben is deze ingevuld.
 • Voor de meer- en hoogbegaafden is de ‘levelgroep’ uitgebreidt naar de onderbouw. Dit doel willen wij echter nog meer vorm geven door ook leerkrachten zelf handvatten te geven hoe zij hiermee om kunnen gaan in de klas.
 • Doorgaande lijn zelfstandig werken is in ontwikkeling. Ambitie voor het volgende schooljaar is deze uit te voeren en te evalueren.
 • Er is een gedragsspecialist aangesteld.
 • Er is een taalspecialist aangesteld.
 • Het werkdocument VO-advisering is in ontwikkeling.
 • De rekenmethode heeft een plek in het dagelijkse onderwijs en de leerkrachten zijn vertrouwd met de methode.
 • We hebben een nieuwe methode studievaardigheden aangeschaft voor groep 5 t/m 8 (Blits).
 • Wij hebben onze onze kleutermaterialen geïnventariseerd en vernieuwd.
 • Wij hebben een schoolbieb ingericht met een collectie van ruim 1400 boeken.
 • We hebben een nieuwe schoolgids geschreven.

4.2 Ambities schooljaar 2021-2022

 • Wij maken een keuze voor ons nieuwe onderwijsconcept en maken een start met de implementatie hiervan.
 • Wij ontwikkelen een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafden leerlingen en hiermee kunnen wij deze leerlingen binnen de groepen begeleiden.
 • Er is een doorgaande leerlijn voor zelfstandig werken. Deze leerlijn is zichtbaar in de school en wordt tussentijds geëvalueerd en aangescherpt.
 • School en ouders werken samen in de voorbereiding naar het VO. Wij hebben een werkdocument advisering VO en deze lijn is bekend in de bovenbouw.
 • Na twee onrustigere jaren monitoren we met een kritische blik waar de ontwikkeling van leerlingen en/of groepen stagneert en wanneer de leerlingen onvoldoende profiteren van het onderwijs. We passen ons aanbod zo aan dat het aansluit bij het beoogde niveau van de leerling en/of de groep. De leerkracht plant zijn of haar handelen met behulp van de informatie die zij hebben over de leerling.
 • De methode studievaardigheden wordt ingezet in alle klassen van de bovenbouw en geëvalueerd.
 • Met behulp van onze taalspecialist gaan wij ons verdiepen in technisch- en begrijpend lezen.
 • Wij evalueren de digitalisering van ons onderwijs.
 • Wij evalueren de schooltijden met het team, de ouders en de MR.
 • Wij gaan alle documenten die te maken hebben met het pedagogisch klimaat, sociaal-emotionele ontwikkeling en sociaal welbevinden van leerlingen samenvoegen in een veiligheidsplan.
 • Wij gaan nieuw meubilair voor de kleutergroepen uitzoeken en aanschaffen.
 • We gaan tevredenheidspeilingen afnemen bij ouders, leerlingen en de leerkrachten.

4.3 Beleidsmaatregelen en beleidsplannen

Alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de eindtoets worden nauwgezet geanalyseerd. Op grond van deze analyses wordt het onderwijskundig beleid voor de komende jaren vastgesteld en waar nodig bijgesteld.

Wij werken met een schoolplan waarin de doelstellingen voor vier jaar beschreven zijn. Aan de hand van het schoolplan schrijven we jaarlijks een jaarplan. In de schoolgids vermelden we onze doelen voor het aankomende schooljaar en de evaluatie van de doelen van het afgelopen schooljaar. Doelen waaraan gewerkt wordt, worden geleidelijk gerealiseerd in een periode van één of meerdere jaren. Veranderen is een proces en zodoende zult u merken dat er ieder jaar weer een stap is gezet. U kunt deze documenten en de doelen tevens lezen op onze website.

4.4 Protocollen

Voor een aantal situaties in het onderwijs is het prettig met een protocol te werken. Elk kind is uniek. Toch is het belangrijk dat elke situatie op eenzelfde manier wordt aangepakt, zodat er geen stappen worden overgeslagen of vergeten. Om deze reden werken wij op school met de volgende protocollen:

 • protocol dyslexie
 • protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • protocol sociale veiligheid
 • pestprotocol
 • gedragsprotocol
 • protocol advisering voortgezet onderwijs
 • schoolondersteuningsprofiel

Wanneer u wilt weten hoe zo’n protocol werkt kunt u deze op school of op onze website bekijken.

“Alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de eindtoets worden nauwgezet geanalyseerd”