Index

Schoolgids St. Jozefschool

Hoofdstuk 4 De ambities en ontwikkeling van ons onderwijs

4.1 Evaluatie ambities van het schooljaar 2021-2022

 • Wij hebben dit schooljaar een keuze gemaakt voor een nieuw onderwijsconcept; Leren Zichtbaar Maken. Wij hebben de eerste basistheorie tijdens studiedagen behandeld en hebben een start gemaakt met de koppeling tussen theorie en praktijk in de klassen.
 • Het zelfstandig werken in de groepen is geïnventariseerd. Zo werkt elke groep met een weektaak, wordt Classroom in veel klassen gebruikt voor het klaarzetten van de weektaak en is er in de klassen duidelijk wat de leerlingen kunnen doen als zij klaar zijn met het reguliere werk, zodat zij hier zelfstandig meer door kunnen. Volgend schooljaar wordt de doorgaande leerlijn beschreven.
 • We hebben met veel extra handen in de school hard gewerkt aan alle opbrengsten in de breedste zin van het woord. Hierbij horen natuurlijk de leerresultaten, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, saamhorigheid en ontwikkelen van talenten van kinderen. We zijn erg trots op onze resultaten en zien blije kinderen.
 • Het werkdocument PO-VO is af. Vanaf schooljaar 22-23 gaat deze in werking. Dit schooljaar was een overgangsjaar. De groepen 4, 6 en 7 hebben de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test gemaakt, deze is besproken met ouders en de kinderen uit de groepen 6 en 7 hebben een kijkrichting voor het VO gekregen. 
 • De schooltijden zijn geëvalueerd. In samenwerking met het team, ouders en MR hebben we besloten om de schooltijden een kwartier te vervroegen.
 • Groepsplannen zijn geoptimaliseerd, er wordt structureel mee gewerkt en wat op papier staat is zichtbaar in de klassen en andersom.
 • We hebben een veiligheidsplan geschreven. Dit is opgebouwd uit bestaande documenten die zijn geactualiseerd en samengevoegd. De school beschikt nu over een veiligheidsplan wat doorlopend wordt bijgewerkt door de gedragsspecialist.
 • Onze visie op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid is besproken en beschreven. Er is een teamworkshop geweest. We hebben doelen opgesteld voor  het schooljaar 22-23.
 • Het beleidsplan technisch lezen is beschreven en met het team en de MR besproken, feedback verwerkt en afgerond. Het beleidsplan begrijpend lezen is geschreven en de feedback wordt begin volgend schooljaar verzameld en verwerkt.
 • Het ICT-beleidsplan is geactualiseerd en bijgewerkt voor het onderdeel computational thinking/programmeren. De leerlijn is vastgelegd in het beleidsplan en besproken met het team. Iedere groep gaat structureel aan het werk met Bee-bots aangepast op het niveau van de jaargroep.
 • Nieuw kleutermeubilair is aangeschaft en in gebruik genomen.
 • De tevredenheidsvragenlijsten zijn afgenomen bij leerlingen, ouders en leerkrachten. De uitkomsten zijn besproken binnen het team, de MR en het schoolpanel. De ouders hebben een terugkoppeling gekregen middels de nieuwsbrief. Actiepunten uit de vragenlijsten nemen mij mee in ons jaarplan. 
 • We hebben twee uitblinkthema’s schoolbreed behandeld. De eerste ging over beroepen en de tweede ging over alle landen in de wereld.
 • Aan het rapport is een QR-code toegevoegd. Die geeft toegang tot een leerlingmap waar filmpjes van gymoefeningen staan. 

4.2 Ambities schooljaar 2022-2023

 • Onze schoolontwikkeling Leren Zichtbaar Maken wordt zichtbaar in de klassen. We gaan zowel op school- als op leerkrachtniveau ontwikkeldoelen opstellen en hiermee aan de slag. We richten ons op meer betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces en een stevige doorgaande lijn in ons onderwijs.We hebben een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8 voor het zelfstandig werken, waarbij de leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen om zelf te werken aan vaardigheden en kennis aan de hand van een registratiesysteem. 
 • Ons onderwijs voor leerlingen die meer- en/of hoogbegaafd zijn wordt vormgegeven. We werken aan de doelen die het afgelopen jaar opgesteld zijn en werken toe naar een werkwijze die wordt beschreven in een werkdocument MB-HB.
 • Wij willen de overgang van groep 2 naar groep 3 bekijken en deze optimaliseren.
 • We volgen een workshop over begrijpend lezen, evalueren en bespreken onze werkwijze en optimaliseren het nieuwe beleidsplan begrijpend lezen.
 • We nemen onze communicatie naar ouders over zorg en resultaten onder de loep.
 • We starten met onze nieuwe werkwijze PO-VO en evalueren deze werkwijze aan het einde van het jaar.
 • We willen onze visie op burgerschapsonderwijs beschrijven. Daarbij beschrijven we onze doorgaande leerlijn, monitoring en verantwoording. 
 • We gaan een nieuw schoolplan voor de periode 2023-2027 schrijven.
 • We willen NT2 onderwijs integreren in de dagelijkse lessen in de klassen van de onderbouw. Hierbij ligt onze eerste focus op de lessen in groep 1-2. We worden hierin ondersteund door een begeleider van HCO. 

4.3 Beleidsmaatregelen en beleidsplannen

Alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de eindtoets worden nauwgezet geanalyseerd. Op grond van deze analyses wordt het onderwijskundig beleid voor de komende jaren vastgesteld en waar nodig bijgesteld.

Wij werken met een schoolplan waarin de doelstellingen voor vier jaar beschreven zijn. Aan de hand van het schoolplan schrijven we jaarlijks een jaarplan. In de schoolgids vermelden we onze doelen voor het aankomende schooljaar en de evaluatie van de doelen van het afgelopen schooljaar. Doelen waaraan gewerkt wordt, worden geleidelijk gerealiseerd in een periode van één of meerdere jaren. Veranderen is een proces en zodoende zult u merken dat er ieder jaar weer een stap is gezet. U kunt deze documenten en de doelen tevens lezen op onze website.

4.4 Protocollen

Voor een aantal situaties in het onderwijs is het prettig met een protocol te werken. Elk kind is uniek. Toch is het belangrijk dat elke situatie op eenzelfde manier wordt aangepakt, zodat er geen stappen worden overgeslagen of vergeten. Om deze reden werken wij op school met de volgende protocollen:

 • protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • ontruimingsplan
 • protocol sociale veiligheid
 • zorgbeleidsplan
 • schoolondersteuningsprofiel

Wanneer u wilt weten hoe zo’n protocol werkt kunt u deze op school of op onze website bekijken.

“Alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de eindtoets worden nauwgezet geanalyseerd”