Index

Schoolgids St. Jozefschool

Hoofdstuk 4 De ambities en ontwikkeling van ons onderwijs

4.1 Evaluatie ambities van het schooljaar 2022-2023

 • Wij hebben dit schooljaar drie studiedagen gehad rondom Leren Zichtbaar Maken (LZM). Tijdens deze zogenoemde VLAT-dagen hebben wij met het hele team gewerkt aan persoonlijke doelen. We hebben in alle klassen gewerkt aan deze doelen en de uitkomst hiervan met elkaar gedeeld op verschillende momenten. We hebben hiermee een volgende stap gemaakt naar een stevige doorgaande leerlijn in ons onderwijs. We hebben een werkgroep gevormd, die de schoolontwikkeling voor LZM zal voortzetten en bewaken.
  Dit stuurteam heeft de eerste studiedag gehad over het maken van een schoolanalyse en het opstellen van school brede doelen voor LZM.
 • De verwachtingen voor het zelfstandig werken bij ons op school zijn duidelijk. We hebben afspraken gemaakt op het gebied van: zelfstandig aan de slag na instructie, taakaanpak, uitgestelde aandacht en samenwerk werken en spelen.
 • We hebben onze visie en doelen op burgerschapsonderwijs beschreven en vastgelegd in een werkdocument.
 • We hebben onze visie en doelen op taal-, lees- en spellingonderwijs beschreven in het taalbeleidsplan.
 • We hebben ons veiligheidsplan geschreven.
 • We hebben een nieuw schoolplan geschreven voor de periode 2023-2027. Dit hebben wij gedaan met de input vanuit het team, ouders en leerlingen van de school.
 • We zijn het schooljaar begonnen met een workshop over begrijpend lezen. Door gebruik te maken van lesbezoeken en bespreek momenten hebben wij onze werkwijze van begrijpend lezen met het team geoptimaliseerd.
 • Vanuit de samenwerking met de bibliotheek hebben we de Voorleesexpres extra onder de aandacht gebracht voor kinderen die moeite hebben met taal. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen ook na schooltijd een extra steuntje in de rug krijgen.
 • De nieuwe werkwijze PO-VO is gestart. Wij geven eerder inzicht in de verwachte uitstroom van een leerling aan ouders. We hebben hierop veel positieve reacties ontvangen.
 • We hebben op verschillende momenten met het team besproken wat belangrijk is om met ouders te communiceren over zorg en resultaten.
 • In het traject van LZM wordt de vormgeving van rapporten en oudergesprekken volgend schooljaar onder de loep genomen.
 • Wij hebben onze informatie aan nieuwe ouders besproken en geoptimaliseerd door onder andere een nieuwe informatiebrief.
 • Dit jaar hebben wij met behulp van een externe partij onze basis op het gebied van NT2 onderwijs versterkt in de onderbouwgroepen. Wij hebben gekeken naar de inrichting van een taalrijke omgeving en gesproken over duurzame oplossingen voor taalonderwijs aan jonge kinderen bij ons op school.
 • We hebben nieuwe digiborden aangeschaft voor onze drie kleuterlokalen en groep 8.

4.2 Ambities schooljaar 2023-2024

 • Als Leren Zichtbaar Maken school vanuit ons traditionele onderwijsconcept, zijn de leerlingen op individueel- en groepsniveau betrokken bij hun ontwikkeling en is er een samenwerking met ouders.
 • Wij gaan de tevredenheidsvragenlijsten afnemen voor de leerlingen, ouders en medewerkers.|
  Dit doen we elke twee jaar.
 • Wij gaan werken met het nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito: Leerling in beeld.
 • Wij leren leerlingen goed technisch lezen en zoeken daarvoor een goede, passende methode.
 • Wij gaan het ICT-beleidsplan evalueren en herschrijven waar dat nodig is.
 • We willen reflecteren op ons leerkrachthandelen d.m.v. klassenbezoeken en collegiale consultatie.
 • Wij creëren en borgen een kwalitatieve zorgstructuur, waarin we zicht hebben op alle leerlingen en in gesprek gaan met leerkrachten, ouders en leerlingen.
 • Onze missie en visie op burgerschap wordt zichtbaar en merkbaar in onze school.
 • Wij willen onze doorgaande leerlijn zelfstandig werken vormgeven binnen ons onderwijs.

4.3 Beleidsmaatregelen en beleidsplannen

Alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de eindtoets worden nauwgezet geanalyseerd. Op grond van deze analyses wordt het onderwijskundig beleid voor de komende jaren vastgesteld en waar nodig bijgesteld.

Wij werken met een schoolplan waarin de doelstellingen voor vier jaar beschreven zijn. Aan de hand van het schoolplan schrijven we jaarlijks een jaarplan. In de schoolgids vermelden we onze doelen voor het aankomende schooljaar en de evaluatie van de doelen van het afgelopen schooljaar. Doelen waaraan gewerkt wordt, worden geleidelijk gerealiseerd in een periode van één of meerdere jaren. Veranderen is een proces en zodoende zult u merken dat er ieder jaar weer een stap is gezet. U kunt deze documenten en de doelen tevens lezen op onze website.

4.4 Protocollen

Voor een aantal situaties in het onderwijs is het prettig met een protocol te werken. Elk kind is uniek. Toch is het belangrijk dat elke situatie op eenzelfde manier wordt aangepakt, zodat er geen stappen worden overgeslagen of vergeten. Om deze reden werken wij op school met de volgende protocollen:

 • protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • ontruimingsplan
 • antipestprotocol
 • veiligheidsplan
 • zorgbeleidsplan
 • schoolondersteuningsprofiel
 • van primair- naar voortgezet onderwijs

Wanneer u wilt weten hoe zo’n protocol werkt kunt u deze op school of op onze website bekijken.

“Alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de eindtoets worden nauwgezet geanalyseerd”