Index

Schoolgids St. Jozefschool

Hoofdstuk 7 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

7.1 Klachtenregeling

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er dingen mis gaan, dat zaken anders uitpakken dan de bedoeling was; kortom u hebt een ergernis die met school te maken heeft. Mocht dit het geval zijn, horen we dit graag. Immers, zolang wij uw probleem niet kennen, kunnen we ook niet werken aan een oplossing! Laat van u horen en maak uw probleem kenbaar. Dat kan op verschillende manieren. Uiteraard is de leerkracht van uw kind de eerst aangewezene. U kunt na de lestijden altijd even een afspraak maken, bellen of mailen. Hebt u een algemeen probleem betreffende de school, dan kunt u direct contact opnemen met de directeur.

Ons motto is en blijft: heeft u vragen of problemen? Laat van u horen! Zo krijgt een klein probleem niet de kans uit te groeien tot een beklemmend vraagstuk. Misverstanden worden zo vaak het snelst uit de wereld geholpen. Indien de afhandeling van uw klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of indien de afhandeling op onze school, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van WSKO, zijnde het College van Bestuur. Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen volgens de klachtenregeling, waarvan de volledige tekst is na te lezen op de site van WSKO/klachtenregeling. Deze klachtenregeling is opgesteld door de besturen bonden, de ouderorganisaties, de vakorganisaties en de schoolleider organisaties. Heeft u de bovenvermelde weg gevolgd, maar onvoldoende gehoor gekregen, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de voornoemde klachtencommissie.

7.2 Vertrouwenspersoon

Op onze school hebben we twee vertrouwenspersonen. Bij hen kunt u terecht als u een probleem wilt aankaarten. Een leerling of een ouder kan een probleem hebben met iets wat de school betreft of ergens een klacht over hebben. In eerste instantie moet dit besproken worden met de leerkracht of directeur. Maar sommige klachten liggen heel gevoelig. Bijvoorbeeld die over pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie of racisme. De vertrouwenspersoon is opgeleid om met een kind, ouder of collega in gesprek te gaan. Een vertrouwenspersoon zal niet de klacht verhelpen of behandelen, maar geeft advies over het vervolg. De vertrouwenspersonen zijn:

  • Marianne Wesselius
  • Chantal Voogt

β€œOns motto is en blijft: heeft u vragen of problemen? Laat van u horen!”