Index

Schoolgids St. Jozefschool

Hoofdstuk 7 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

7.1 Klachtenregeling

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er dingen mis gaan, dat zaken anders uitpakken dan de bedoeling was; kortom u hebt een ergernis die met school te maken heeft. Mocht dit het geval zijn, horen we dit graag. Immers, zolang wij uw probleem niet kennen, kunnen we ook niet werken aan een oplossing! Laat van u horen en maak uw probleem kenbaar. Dat kan op verschillende manieren. Uiteraard is de leerkracht van uw kind de eerst aangewezene. U kunt na de lestijden altijd even een afspraak maken, bellen of mailen. Hebt u een algemeen probleem betreffende de school, dan kunt u direct contact opnemen met de directeur.

Indien de afhandeling van uw klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of indien de afhandeling op onze school, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van WSKO, zijnde het College van Bestuur. Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen volgens de klachtenregeling, waarvan de volledige tekst is na te lezen op de site van WSKO/klachtenregeling. Deze klachtenregeling is opgesteld door de besturen bonden, de ouderorganisaties, de vakorganisaties en de schoolleider organisaties. Heeft u de bovenvermelde weg gevolgd, maar onvoldoende gehoor gekregen, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de voornoemde klachtencommissie.

7.2 Vertrouwenspersoon

Als u iets wilt bespreken kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon. In eerste instantie worden vragen en/of klachten van ouders en leerlingen besproken met de leerkracht of directeur. Maar sommige situaties liggen heel gevoelig. Bijvoorbeeld die over pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie of racisme. De vertrouwenspersoon is opgeleid om met een kind, ouder of collega in gesprek te gaan. Een vertrouwenspersoon zal niet de klacht verhelpen of behandelen, maar geeft advies over het vervolg. De vertrouwenspersoon is: Chantal Voogt.

β€œOns motto is en blijft: heeft u vragen of problemen? Laat van u horen!”