Index

Schoolgids St. Jozefschool

Hoofdstuk 6 Handige informatie voor ouders

6.1 Hoe ouders worden betrokken

In onze missie staat beschreven dat het onze uitdaging is om te werken in de dynamische kind-ouder-school driehoek. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat hun kinderen doen op school, hoe zij zich ontwikkelen en hier willen wij de ouders bij betrekken. Dit kan door middel van hulp bij activiteiten, inzet van talenten van ouders bij leermomenten en het bespreken van de cognitieve ontwikkeling.

Informatie

Om de ouders en de leerlingen op de hoogte te houden van alles wat er op school gebeurt, geven we regelmatig informatie via verschillende kanalen.

 • De groepen 1-2, 3 en 8 houden een informatieavond in september.
 • Er verschijnt maandelijks een digitale nieuwsbrief waarin actualiteiten en ontwikkelingen worden beschreven. Leuke berichten en ideeën van kinderen krijgen ook de ruimte in onze nieuwsbrief.
 • Wij gebruiken Parro om korte berichten en foto’s te sturen, uit te nodigen/in te schrijven voor activiteiten en/of leerlinggesprekken etc.
 • De website. Hier vindt u actuele informatie.
 • De kalender. Op de kalender staan de activiteiten die dit schooljaar plaatsvinden.
 • De school heeft een schoolgids met alle informatie over onze school.
 • De leerlingen krijgen 2 keer per jaar een rapport. Zie H.5 Rapport en oudergesprekken.
 • Wij bieden ouders de mogelijkheid om via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys de resultaten van het kind te volgen.

Ouders van kinderen die voor het eerst een kind op school hebben, worden op de eerste schooldag van hun kind automatisch uitgenodigd voor de ouderapp van Parro, op het bij ons bekende mailadres.

6.2 Verlof aanvragen

Er wordt regelmatig verlof aangevraagd voor niet officiële gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een grootouder die 70 jaar wordt biedt de familie een weekendje aan. Dit is geen officiële gebeurtenis volgens de leerplichtwet. Een dringend verzoek aan u om deze momenten in vakanties te plannen en een weekend als zaterdag en zondag te zien!

Een kind moet naar school uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar  vijfde verjaardag. Zodra een leerplichtige leerling op drie achtereenvolgende dagen verzuimt,  moet de schoolleiding dat melden bij de leerplichtwet ambtenaar van de gemeente.

Vrijstellingen

 • De schoolleiding mag vrijstelling van schoolbezoek verlenen t.b.v. het vervullen van  plichten die voortvloeien uit levensovertuiging.
 • De schoolleiding mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor een vakantie van ten hoogste 10 dagen ofwel twee schoolweken, uitsluitend voor ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde vakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Deze vrijstelling mag niet worden gegeven voor de eerste twee weken van het schooljaar.
 • De schoolleiding beslist over aanvragen voor vrijstelling voor ten hoogste 10 dagen verlof op grond van ‘andere gewichtige omstandigheden’ (jubilea, begrafenis, huwelijk e.d.).
 • Een schoolleider die verlof verleent voor meer dan 10 dagen per jaar, is strafrechtelijk aansprakelijk.
 • Kinderen die nog niet de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt kunnen voor ten hoogste 5 uren per week vrijgesteld worden van schoolbezoek. Van een beroep op deze vrijstelling wordt mededeling gedaan aan de schoolleiding. Naast deze vrijstelling kan de directeur van de school op verzoek nog eens ten hoogste 5 uren per week vrijstelling  verlenen van schoolbezoek.

Klik hier voor het verlof aanvraagformulier op onze website.

Op welke manier kunnen ouders hun kind ziekmelden?

Ouders hebben de mogelijkheid om via onze ouderapp Parro hun kind zelf ziek te melden in ons leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen bellen naar het algemene telefoonnummer of een mail sturen naar de desbetreffende leerkracht.

6.3 Opvang

Overblijf/tussenschoolse opvang

De school verzorgt in samenwerking met overblijfmedewerkers het overblijven. Tussen de middag kunnen de leerlingen overblijven van 12.00 tot 13.00 uur. De leerkrachten houden toezicht tijdens het eten van 12.00 uur tot 12.15 uur. Om 12.15 uur mogen de kinderen naar buiten. De kinderen die nog niet klaar zijn met eten kunnen onder toezicht van de overblijfmedewerkers verder eten.

Overblijfmedewerkers houden toezicht tijdens het buitenspelen. Er is speelgoed aanwezig, o.a. skelters en steppen. Voor het overblijven wordt een vergoeding gevraagd. De inkomsten worden besteed aan de vergoeding voor de overblijfmedewerkers, aan het bekostigen van materialen en de scholing van de overblijfmedewerkers.  Voor alle overige informatie zoals de kosten, e-mailadressen en andere informatie kunt u terecht op de overblijf-pagina van onze website.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is een verzamelnaam voor twee soorten opvang. De opvang van de leerlingen voor schooltijd heet ‘voorschoolse opvang’. De opvang van de leerlingen na schooltijd wordt ‘naschoolse opvang’ genoemd. Ook opvang tijdens schoolvakanties valt onder de naschoolse opvang. De buitenschoolse opvang heeft als uitgangspunt het bieden van zorg, onderdak, gezelligheid en veiligheid op momenten dat ouders niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld vóór en/of ná schooltijd of in vakanties. In Schipluiden vindt de buitenschoolse opvang plaats bij “Kindercentrum ’t Kickertje”, Burgemeester van Gentsingel 1b, of bij BSO Maxi van opvang “Harlekijn” in het gebouw van de Ark aan het St. Maartensregtplein 15. Alle informatie over beide locaties en de inschrijving kunt u vinden op hun websites. www.kickertje.nl / www.bsomaxi.nl

 Peuteropvang Inimini

In ons gebouw maakt “Harlekijn Opvang” gebruik van een lokaal t.b.v. peuteropvang onder  de naam “Inimini”. Op www.harlekijnmaasland.nl is de nodige informatie te vinden als u  interesse hebt in de peuteropvang.

6.4 Vrijwillige ouderbijdrage

De OV beslist in overleg met de directie en de medezeggenschapsraad over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Nu bedraagt deze € 38,50 per kind voor het gehele schooljaar. Leerlingen die starten tussen december en april wordt gevraagd om een halve vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt van de ouders gevraagd om diverse zaken te bekostigen. Het gaat hierbij om een aantal uitgaven waarmee de OV activiteiten organiseert, zoals de Sinterklaas- en Kerstactiviteiten, creamiddagen, kleine educatieve uitstapjes, een ijsje bij de sportdag, extra speelmateriaal, bijdrage aan de werkweek en afscheidsavond van groep 8. Ook een grotere jaarlijkse educatieve excursie en/of het schoolreisje zitten hierbij. Ouders die door omstandigheden geen ouderbijdrage kunnen afdragen kunnen een beroep doen bij de gemeente. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.
Wanneer er onvoldoende financiering is, kan het zijn dat wij een extra activiteit niet door kunnen laten gaan. We zullen hier altijd tijdig en transparant over communiceren.

De oudervereniging

De oudervereniging (OV) is er om de school te ondersteunen in vele activiteiten. De OV is een schakel tussen de ouders en het schoolteam en levert zo een positieve bijdrage aan het welzijn van ieder kind op onze school.

Naast de financiële zaken steekt de oudervereniging een helpende hand toe bij de organisatie van feesten, activiteiten en uitjes. De OV heeft overleg met de directie. Hebt u interesse om de oudervereniging te versterken, dan kunt altijd contact opnemen met de voorzitter of de secretaris. De leden van de oudervereniging met de adresgegevens/telefoonnummers van de voorzitter en de secretaris kunt u vinden op onze website.

Rekeningnr. Ouderver.: NL94 RABO 0146 8079 60
E-mail: [email protected]

Voor meer informatie en alle namen van de ouders uit de OV kunt u hier terecht.

6.5 Contactouders

Om het contact met school nog makkelijker te maken, is er per groep een contactouder aangesteld, zodat u bij alles wat ook maar iets met uw kind en school te maken heeft, weet wie u daarvoor kunt aanschieten. De contactouder is ook degene die u benadert als uw hulp gewenst is. Hieronder worden de namen van de contactouders vermeld.

Namen contactouders
Groep 1-2 a Nienke de Vette/ Kim Miedema
Groep 1-2 b Wendy Duijndam
Groep 1-2cSandra Hilkhuijsen
Groep 3Inge Berkhout/ Joyce Brekelmans
Groep 4Sonja Kleinis
Groep 5Dewi van Eijk
Groep 6Lisa Alsemgeest
Groep 7Mariska van Kleef
Groep 8Daniëlle Hillebrand

6.6 Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit een aantal personeelsleden (leerkrachtgeleding) en ouders van kinderen op school (oudergeleding). Via de MR praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Er wordt ongeveer een keer per twee maanden vergaderd door de MR. De directeur sluit hierbij aan wanneer nodig. De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit vier leden verdeeld over personeel en ouders. De leden worden gekozen en nemen zitting voor drie jaar. Na deze periode kan een lid zich weer verkiesbaar stellen.

 • Oudergeleding: Arianne Thijs (voorzitter) en Wendy Duijndam
 • Leerkrachtgeleding: Henrike Heijboer en Chantal Voogt

De OV en MR van de St. Jozefschool hebben onderling contact. Mochten er onderwerpen zijn waarover de MR graag uw mening hoort, dan zal dit via Parro of de contactouders van de klassen worden geïnventariseerd. Andersom kunt u zaken die interessant zijn voor de MR ook aangeven bij een lid van de OV. Mocht u vragen of suggesties hebben voor de MR of een vergadering willen bijwonen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Advies en instemming MR

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. Deze doelstellingen kunnen dus alleen met instemming door de MR worden opgesteld of gewijzigd. Ook bij bijvoorbeeld het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen, heeft de directie instemming van de MR nodig. De MR heeft het recht de directie te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, de aanstelling of het ontslag van leerkrachten en over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Naast het instemmingsrecht en adviesrecht, heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit wil zeggen dat de MR zelf met voorstellen kan komen over onderwerpen die de school aangaan. De directie beslist wat er gebeurt met het voorstel.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Het bestuur WSKO heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. Zo’n acht keer per jaar neemt een afgevaardigde van de St. Jozefschool deel aan een vergadering van de GMR.
Henrike Heijboer neemt vanuit de MR van de Jozefschool plaats in de GMR.

“Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat hun kinderen doen op school”